Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. Postbus 203, 1175 RA Lijnden (hierna: ‘Fiat Nederland’) georganiseerde actie met de naam ‘De Groene Sector vakbeurs Fiat Professional’ (hierna: ‘de Actie’). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website http://www.fiatprofessional.nl/actievoorwaarden (hierna: de “Site”).
 • Deelname aan de Actie is mogelijk op 10, 11 en 12 januari 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Deelname na 12 januari 2017 00.00 uur is niet mogelijk.
 • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 


Deelname

 • Deelname staat open voor elke persoon van 18 jaar en ouder.
 • De deelnemer heeft geen enkele verplichting tot aankopen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Fiat Nederland en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland

 


Winnaars

 • De deelnemer ontvangt na de Actieperiode een illy-espressomachine ter waarde van € 199,-.
 • De deelnemer mag één keer meedoen in de Actieperiode.
 • Fiat Nederland is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.

 


Prijs

 • De prijs is een illy-espressomachine ter waarde van € 199,-.
 • In totaal wordt er 1 illy-espressomachine weggegeven na de actieperiode. Er wordt na de actieperiode per mail of telefoon contact opgenomen met de winnaar.
 • De prijs is overdraagbaar en niet in geld uit te keren en/of in te wisselen voor een andere prijs.
 • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Fiat Nederland.

 

Aansprakelijkheid

 • Fiat Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Fiat Nederland en/of door derden te verstrekken prijs.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Fiat Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • Fiat Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van Fiat Nederland of andere door Fiat Nederland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Fiat Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Fiat Nederland doen ontstaan.
 • Fiat Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Fiat Nederland is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Fiat Nederland gelden eveneens voor door Fiat Nederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

 


Privacy

 • De door de deelnemer, in verband met de Actie, verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Fiat Nederland toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
 • De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Fiat Nederland kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Fiat Nederland gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer aan Fiat Nederland toestemming om (kosteloos) zijn (portret)foto te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten in verband met de Actie, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media (waaronder begrepen internet en televisie)..

 


Algemeen

 • Fiat Nederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat Fiat Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie zal door Fiat Nederland bekend worden gemaakt op de Site.
 • De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175 RA Lijnden om uw verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geïnformeerd worden.
 • Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V., Customer Relations, Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar Customerrelations.holland@fcagroup.com. Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. zal onmiddellijk het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.
 • Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Verkoopvoorwaarden

De consumentenprijzen van Fiat Professional zijn exclusief BTW en BPM en exclusief kostenrijklaar maken, recyclingbijdrage en leges. Hieronder leest u wat die extra kosten inhouden.

 

Rijklaar maken  Standaard vallen onder 'rijklaar maken' bij Fiat Professional de kosten voor:

 • Transport van fabrikant naar dealer
 • Het deconserveren*, reinigen en poetsen van de auto
 • Pre Delivery Inspection (0-beurt) uitgevoerd door dealer
 • Volle tank brandstof
 • De kentekenplaten en (indien van toepassing) kentekenplaathouders

 

* Elke nieuwe Fiat Professional die de fabriek voor transport verlaat, wordt voorzien van een beschermend laagje paraffine of folie. Dat wordt verwijderd tijdens het rijklaar maken van de auto.

 

Kosten per model
Dit zijn de adviesprijzen inclusief BTW voor het rijklaar maken per model. De daadwerkelijke prijs bij de dealer kan hiervan afwijken:

Fiorino : € 550

Doblo Cargo : € 570

Doblo Personen : € 870

Fullback : € 675

Ducato : € 680

Talento : € 720

 

Recyclingsbijdrage
Sinds 1995 betaalt u bij de aanschaf van een nieuwe auto een verwijderingsbijdrage. Met dit geld stimuleert Auto Recycling Nederland, een initiatief van de autobranche, dat auto's aan het einde van hun levensduur milieuvriendelijk worden gedemonteerd voor hergebruik van materiaal. Vanaf 1 januari 2013 heet dit de recyclingbijdrage en die bedraagt nu € 45,- (inclusief BTW).

 

Leges
Voor het aanvragen en op naam stellen van het kentekenbewijs van uw auto, rekent de overheid een standaard bedrag van € 39,00 voor leges kentekencard en € 9,83 voor het tenaamstellen (exclusief BTW).

 

Zakelijk Financieringsaanbod

Het zakelijk financieringsaanbod betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Services, handelsnaam van FCA Capital Nederland B.V. De calculatie is gebaseerd op een looptijd van 48 maanden een vaste jaarlijkse debetrente van 0% De termijnen dienen per maand te worden betaald. Informeer bij uw dealer naar de actieperiode, de voorwaarden en een passende offerte. Wijzigingen en fouten voorbehouden.